Tiếng Anh THCS –TEENS 3

Lượng kiến thức:

–  Gồm 10 đơn vị bài học

– Xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề: thời trang, cảm xúc, giới tính và nghề nghiệp, địa điểm làm việc, máy tính, nhà và vườn, các mối quan hệ, giao thông và du lịch, tài chính, các hình thức nghệ thuật; nhận biết được cấu trúc từ , hiểu và biết cách sử dụng các thành ngữ, các cụm động từ, giới từ, tính từ …

– Ngữ pháp: phân biệt các thì hiện tại, thì quá khứ, các cách nói về tương lai; xây dựng khối ngữ pháp về các câu chứa mệnh đề quan hệ, câu điều kiện loại 3, các câu gián tiếp, so sánh, câu bị động với have, used to, V+infinitive/ing

– Tiếp cận và hiểu một số nét văn hóa của các nước trên thế giới (mẫu người điển hình ở London, ngày kỉ niệm, công việc, tình trạng bệnh béo phì, vấn đề về môi trường, các bí ẩn, các kỳ nghỉ)

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi, nghe và hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản liên quan đến những chủ đề được học; nghe và xách định được chủ đề của các cuộc hội thoại, đoạn phỏng vấn, đoạn miêu tả, đoạn quảng cáo, chương trình radio; nghe và nhận định được loại thông tin, xác định được thông tin chi tiết, nghe và hiểu được các chỉ dẫn chi tiết.

–  Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc (thời trang, cảm xúc, ảnh…), có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin về các chủ đề được học, thực hiện các cuộc hội thoại về sức khỏe, lập kế hoạch, biết cách sử dụng các cụm từ để nhấn mạnh và thể hiện ý kiến cá nhân.

–   Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề công việc, các mối quan hệ, nhật ký, các truyện ngắn…; hiểu các bài văn miêu tả sự kiện, cảm xúc; nắm bắt được ý chính, thông điệp của văn bản; xác định và tìm được thông tin chi tiết trong bài đọc; hiểu và xác định được ý nghĩa của từ, cụm từ trong ngữ cảnh.

– Có thể viết thư (trang trọng và không trang trọng), bài luận thể hiện ý kiến về một vấn đề, bưu thiếp, miêu tả sự kiện.

– Liên hệ, so sánh và đối chiếu nét văn hóa của các quốc gia với nền văn hóa Việt Nam.