Lượng kiến thức:

– Gồm 12 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề: dụng cụ xây dựng, sân khấu, đồ gia dụng, môi trường, tái chế, thế giới tự  nhiên, đồ ăn, thể thao, khảo cổ, các đồ dùng trong sơ cứu y tế, hộp thời gian; nhận biết được cấu trúc từ (các từ có chữa âm câm,  từ ghép, tiền tố, hậu tố, adjective – ing), các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ đồng âm.

– Ngữ pháp: hiểu và phân biệt được cách sử dụng của các thì trong tiếng Anh: thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, tương lai gần, câu gián tiếp, câu điều kiện loại 1, câu bị động (hiện tai đơn, quá khứ đơn), các động từ khiếm khuyết ( may, might, could), câu hỏi đuôi.

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi, nghe hiểu các đoạn hội thoại , các bài nói, các câu chuyện ngắn; nghe và nhận định thông tin; nghe và tìm kiếm thông tin cụ thể, sắp xếp sự kiện, hoàn thành bảng thông tin, tóm tắt nội dung, và nắm bắt ý kiến của người nói.

– Có thể sử dụng các cấu trúc đơn giản để hỏi và trả lời, thực hiện đoạn hội thoại ngắn, đơn giản về các chủ đề được học, miêu tả được hành động và thói quen của một nhân vật, thực hiện được cuộc điện thoại dịch vụ khẩn cấp; thực hiện được các hoạt động đóng vai, thể hiện được các bài hát kèm hành động diễn tả.

– Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề được học đọc hiểu, tìm thông tin trong các bài báo, thơ, email, truyện ngắn, process text, film review, các đoạn văn được trích từ các forum, account hoặc webpage; hoàn thành các bài tập đọc hiểu, lựa chọn đúng/ sai, hoàn thành câu với từ thích hợp.

– Xây dựng được ý thức tại nơi công cộng, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã; biết cách sơ cứu và xử lý trong một vài tình huống khẩn cấp, hình thành những thói quen tốt cho sức khỏe.