Tiếng Anh THCS – TEENS 2

Lượng kiến thức:

– Gồm 10 đơn vị bài học

– Xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề: con người, thể thao, phong cảnh, thể loại phim, thiết bị điện tử, ngôn ngữ cơ thể, các vấn đề toàn cầu, các hành vi phạm pháp, các thể loại sách; nhận biết được cấu trúc từ (tiền tố, hậu tố, tính từ với ed/ing), các cụm động từ, giới từ, tính từ miêu tả tính cách, phim, collocations dùng trong thể thao…

– Xây dựng khối cấu trúc ngữ pháp về các thì, phân biệt cách sử dụng của thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn tương lai đơn và tương lai gần, quá khứ hoàn thành, câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, câu bị động, câu gián tiếp,  mạo từ, so sánh hơn /nhất/ ngang bằng,  cấu trúc với V-ing, V-infinitive, must/ mustn’t / needn’t, I wish …

– Tiếp cận và hiểu một số nét văn hóa của các nước trên thế giới (hoạt động vui chơi của thanh thiếu niên ở UK, cuộc thi, các nhân vật film, truyện nổi tiếng, quà tặng, lễ hội)

Kỹ năng đạt được:

– Có thể nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan đến những chủ đề được học; nghe và xách định được chủ đề của các cuộc hội thoại, đoạn phỏng vấn, đoạn miêu tả, đoạn quảng cáo, chương trình radio; nghe và nhận định được loại thông tin, xác định được thông tin chi tiết; nghe và làm theo hướng dẫn.

–  Có thể giao tiếp một cách đơn giản, trực tiếp về các vấn đề quen thuộc: nói về những điều mình thích và không thích, đưa ra lời chỉ dẫn đường, đưa ra lời khuyên, lời mời, báo cáo về hành vi phạm tội; thực hiện các đoạn hội thoại mua vé, sách; giao tiếp để sắp xếp một cuộc hẹn…

– Có thể đọc hiểu các bài văn ngắn từ báo hoặc tạp chí, xác định ý chính, xác định và tìm được các thông tin chi tiết trong bài đọc: đọc hiểu các bài báo về những chủ đề trang phục, thể thaovăn hóa, lễ hội, các công trình kỷ niệm, công nghệ, thảm họa, tội phạm máy tính.

– Có thể viết bản tài liệu tóm tắt về bản thân, một bài báo cho tạp chí, tờ quảng cáo, thư, ghi chú, truyện và viết review cho một cuốn sách đã đọc.

– Liên hệ, so sánh và đối chiếu nét văn hóa của các quốc gia với nền văn hóa Việt Nam