IELTS 1
Lượng kiến thức:

– 10 đơn vị bài học thuộc các chủ đề:

  1. Great places to be
  2. People’s lives
  3. Getting from A to B
  4. It was all new once
  5. Animal world

6 Being human

7 Literacy skills

8 Tourist attractions

  1. Every drop counts
  2. Building designs

– Trang bị từ vựng và ngữ pháp cơ bản theo chủ đề, trang bị từ vựng nâng cao và hỗ trợ học sinh ngữ pháp có độ chính xác cao

– Xây dựng khối kiến thức nền tảng cho từng chủ đề

– Nhận biết các văn bản viết, nhận biết tiếng Anh nói trong các tình huống tình huống khác nhau.

Kỹ năng đạt được:

– Tư duy phản biện cần thiết cho kì thi IELTS

– Các chiến lược, kĩ năng làm bài để tối ưu hoá điểm thi của các phần trong bài thi IELTS

– Tiếp cận từng bước các dạng bài khác nhau của các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết

– Luyện tập phát âm