IELTS 2

Lượng kiến thức:

8 đơn vị bài học thuộc các chủ đề:

  1. Starting somewhere new
  2. It’s good for you
  3. Getting the message across
  4. New media
  5. The world in our hands
  6. Making money, spending money
  7. Relationships
  8. Fashion and design

– Trang bị từ vựng và ngữ pháp cơ bản theo chủ đề, trang bị từ vựng nâng cao và hỗ trợ học sinh ngữ pháp có độ chính xác cao

– Xây dựng khối kiến thức nền tảng cho từng chủ đề

– Nhận biết các văn bản viết, nhận biết tiếng Anh nói trong các tình huống tình huống khác nhau.
Kỹ năng đạt được:

– Tư duy phản biện cần thiết cho kì thi IELTS

– Các chiến lược, kĩ năng làm bài để tối ưu hoá điểm thi của các phần trong bài thi IELTS

– Tiếp cận từng bước các dạng bài khác nhau của các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết